03422 56035 22@sebat.edu.kg

“Манас Ата” Окуу Тарбия Комплекси

Негизги маалымат

Лицей –башталгыч, жалпы   негизги  жана жалпы орто билим берүү программаларын ишке ашыруучу, билим берүүнү өнүктүрүүчү мектеп.

Өз өнүгүүсүндө төмөнкү баалуулуктарды  биринчи катарга коет:

 • Гуманизм, атуулдук жоопкерчиликтүүлүк, бийик маданияттуулук;
 • Патриоттуулук, адам укугун, диний эркиндикти сыйлоо;
 • Адеп-ахлактык, руханий;
 • Билимдүүлүк, жаратмандык, өз баа-баркын билүү;
 • Бири-бирине терең ишеним жана урматтоо;
 • Көп тилдүүлүккө үйрөтүү аркылуу башка элдин маданияты менен кызматташтыкта жана тилектештикте иш алып баруу.

Лицейдин миссиясы

Лицейдин потенциалдык сапатынын өсүшүнө шарт түзүү максатында, эл аралык эң мыкты ыкмаларды, тажрыйба менен практиканы айкалыштырган жаңы инновациялык программаларды колдонуу менен, англис тилин тереңдетип үйрөтүүнүн негизинде табигый-математикалык багыттагы предметтерди окутуу жана окуучулардын социалдык өнүгүүсүн багыттоо, өлкөнүн жана дүйнөнүн алдыңкы жогорку окуу жайларына даярдоо.

Лицейдин максаты

Окуучулардын жеке өзгөчөлүктөрүн таанып-билүүнүн негизинде, жөндөмдүү балдарды өстүрүү жана сапаттуу билим берүүнү шарттаган маданий, адептик, билим берүүчүлүк чөйрөнү түзүү аркылуу интеллектуалдык, руханий- нравалык баалуулуктарга ээ, ишмердүүлүккө, билим алууга, атаандаштыкка жөндөмдүү инсанды калыптандырууга багыт берүү,ошондой эле өлкөнүн интеллектуалдык потенциалын көтөрүү максатында, алдыңкы эл аралык жана улуттук педагогиканын жетишкендиктерин билим берүү программаларына киргизүү жана окутуу-тарбиялоо процессинде колдонуу.

Лицейдин тарыхы

«Манас Ата-Себат» Талас балдар лицейи 2004 – жылдын 1 – сентябрынан тартып «Себат » билим берүү мекемеси жана Талас облустук администрациясынын эки тараптуу  келишиминин, Талас облустук администрациясынын 2004-жылдын 22.06. №80-токтомунун негизинде өз ишмердигин баштаган.

«Манас Ата-Себат» Талас балдар лицейи 2004 – жылдын 1 – сентябрынан тартып «Себат » билим берүү мекемеси жана Талас облустук администрациясынын эки тараптуу  келишиминин, Талас облустук администрациясынын 2004-жылдын 22.06. №80-токтомунун негизинде өз ишмердигин баштаган.

Жатакананын имараты 2010 – жылы ишке киргизилген. Санитардык-гигиеналык талапка ылайыктуу шарттар сакталат.

Дене тарбия-спорттук имарат 2013-жылы ишке киргизилген. Имараттын ичинде баскетбол шакектери, волейбол торчолору, футбол дарбазасы, көрүүчүлөр үчүн коргондолгон орундуктары менен спортзал, маттар менен жабдылган күрөш, айкидо ийримдери үчүн чакан зал,  шахмат, тогуз коргоол үчүн стол, стулдары менен 2 кабинет,кийинүүчү жай, душ, туалети, мугалимдер үчүн бөлмө каралган. Лицейдин аймагында эки  минифутболдун  коргондолгон талаасы, баскетбол, волейбол аянтчалары, гимнастикалык жабдуулар жайгашкан. Камсыздалган спорттук инвентарь  дене тарбия сабактарынын жана сабактан тышкаркы спорттук машыгуулардын программаларынын толук кандуу аткарылышына мүмкүнчүлүк берет.

Милдеттери

 1. Окутуунун сапатына мотивацияны жогорулатуу,окуучулардын жеке инсандык сапаттары-нын  өнүгүшүнө таасир этүүчү технологияларды киргизүү;
 2. Окуучуларда  негизги компетенттүүлүктөрдү калыптандырууну  өнүктүрүүнүн негизинде окуучулардын сүйлөө  жана мамиле түзүү маданиятын өркүндөтүү;
 3. Ар бир окуучуга ар дайым кылдат көңүл буруу аркылуу анын мүмкүнчүлүктөрүнүн өнүгүшүнө шарт түзүү;
 4. Улуттук жана жалпы адамзаттык баалуулуктардын негизинде адеп- ахлактуу   жоопкерчи-ликтүү, демилгелүү жана компетенттүү атуулду тарбиялоо;
 5. Илимий-методикалык иштерге жаңылык киргизүү, алдыңкы тажрыйбаларды жайылтуу    менен бирге мугалимдердин кесиптик чеберчилигин арттыруу;

Күтүлүүчү натыйжа

 1. Билим берүүнүн жеткиликтүүлүгү жана сапаты жогорулайт;
 2. Окуу-тарбия процессин, окуу программаларын ишке ашыруу боюнча  жетекчилик, уюш-туруу, башкаруу негиздери коллегиялуу, демократиялык жол менен жүргүзүлөт;
 3. Педагогдордун компетенттүүлүгү жана кесиптик чеберчилиги жогорулайт;
 4. Конкуренттүүлүккө, туруктуулукка, коомдо өз ордун таба билген,  социалдык- компетент-түүлүккө ээ бүтүрүүчүлөр даярдалат;
 5. Заманбап материалдык базаны түзүү  өркүндөйт;
 6. Лицей ичинде  окуучулардын педагогдордун ден-соолугун сактоо, чыңдоо, өмүрүнүн коопсуздугун сактоо коопсуздугун түзүү толук коопсуздукта болушат, сапаттуу билим чөйрөсүнө тартылышат.

Лицейдин бүтүрүүчүсүнүн модели

 • Дүйнөлүк коомчулукка кошулуунун шарттары катары көп тилдерди жана маалыматтык-  компьютердик- технологияны  өздөштүргөн;
 • Өзүнүн шыгына, жөндөмүнө,  тандоосуна жараша кесиптик билим алууга  даяр болгон терең билимге ээ,  жеке өнүгүү жолдорун аныктай алган, адамзаттын дүйнөлүк баалуулук-тарын кабыл алууга даяр;
 • Өзгөрмөлүү турмуш жолунда үзгүлтүксүз билим алууну уланткан, интеллектуалдуу;
 • Социалдык ар кандай компетенттүүлүктөргө ээ, адеп-ахлактуу, маданияттуу инсан.
Facebook Pagelike Widget